สมบูรณ์ อารยะสกุล
รองผู้ว่าการพัฒนา
(รวพ.)
โทร.61000

กมล ตรรกบุตร
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
วิศวกรรมโรงไฟฟ้า(ชพฟ.)
โทร.61011

ประโมทย์ ฉมามหัทธนา
ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชพน.)
โทร.61013

นพพล มิลินทางกูร
ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ชพร.)
โทร.61012

วิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย
ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรม
ระบบส่ง (ชพส.)
โทร.61021

วุฒินันท์ สุรพลชัย
ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง(ชพก.)
โทร.61022

ธวัช วัจนะพรสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บริหารและ
การเงินธุรกิจพัฒนา(ชพห.)
โทร.61001

ทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
เครื่องกล(อวค.)
โทร.61200

ธีรพงษ์ อังศุภูตินันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ไฟฟ้าและระบบควบคุม(อวฟ.)
โทร.61800

สุนชัย คำนูณเศรษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
และแผนงาน(อพผ.)
โทร.61600

เล้ง สูงสว่าง
ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
พลังความร้อน(อกร.)
โทร.61200

สุเมธ ชัยพฤกษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและที่ดินพลังน้ำ(อสน.)
โทร.60800

วิรัช โรจนพิทยากร
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและโครงการ(อผค.)
โทร.61400

สุวรรณ ลี้ตระกูล
ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจที่ดินแลระบบส่ง(อสส.)
โทร.60600

พันธุ์ศักดิ์ โกเมศ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
สายงานพัฒนา (อหพ.)
โทร.60200

นิพนธ์ เพี้ยนภักตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
พลังน้ำ(อวน.)
โทร.60400

มนัส พวงมณี
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง (ออก.)
โทร.61900

รัตนชัย นามวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ(อผร.)
โทร.60500

สมศักดิ์ ศักดิ์ธนากูล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ระบบส่ง(อวส.)
โทร.61300

เสมา โสภณ
ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง
ระบบส่ง(อกส.)
โทร.61500

เรวัตร สุวรรณกิตติ
ผู้อำนวยการฝ่าย
สิ่งแวดล้อม(อสล.)
โทร.61100