สมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ASSOCIATION FOR LIFE AND ENVIRONMENT

 

ที่อยู่ : 101 .ระนอง 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Address : 101 Soi Ranong 2 , Nakhon Chaisri, Dusit , Bangkok 10300, Thailand.

Tel/โทรศัพท์ : (662) 278-0924

Fax/โทรสาร : (662) 271-4037

President/นายกสมาคม : ดร.สุวิทย์ ยอดมณี

เลขาธิการ : นายวีระ สกุลทับ

วัตถุประสงค์ :

1.     มีส่วนในการช่วยยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตและความเจริญทางด้านจิตใจของคนในสังคม ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้มากที่สุด

2.     สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

3.     เก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน

4.     ประสานงานระหว่างผู้ผลิตข้อมูล และผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการบริการข้อมูล สารสนเทศ การถ่ายทอดความรู้ และการให้การศึกษาอบรมต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมโดยส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

 

 

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อไป เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมออกสู่ประชาชนทั้งโดยตรงและผ่านทางสื่อมวลชน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลิตสื่อสำหรับใช้ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและวิะการดูแลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการรวมกลุ่มเยาวชนให้มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยที่สมาคมให้การฝึกอบรมสัมมนาและสนับสนุน ช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินการ