สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
APPROPRIATE TECHNOLOGY ASSOCIASION

 

ที่อยู่ : 143/171-172 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงบางบำหรุ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Address : 143/171-172 Mooban Pingrawpattana, Pingraw-Nakhonchaisri Rd,
Bangbumrhoo, Bangkok Noi , Bangkok 10700 ,Thailand.

Tel/โทรศัพท์ : (662)0-2434-3252-3 ,0-2884-9481

Fax/โทรสาร : (662)0-2434-3253,0-2432-3252

Homepage : WWW.Ata.or.th

E-mail : ata@access.inet.co.th

President/นายกสมาคม : รศ.เฉลิม ธรรมบุตร

เลขาธิการ : นางสาวดวงมณี มหพันธ์

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนของประเทศไทย โดยที่เทคโนโลยีดังกล่าวควรเป็นเทคโนโลยีที่มีราคาถูก สร้างง่ายและสามารถส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้ดีค้นคว้ารวบรวมวิทยาการที่เหมาะสมจากองค์การ และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำการแปรเทคโนโลยีเหล่านั้นให้อยู่ในรูปที่เผยแพร่แก่ชุมชนได้ง่าย และเหมาะสม   เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการค้นคว้าดัดแปลง และทดสอบจนได้ผลดีแก่ชุมชนในรูปการสาธิต การฝึกอบรม การพิมพ์เอกสารที่อ่านเข้าใจง่าย ๆ ตลอดจนการแนะนำชาวบ้านให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปพัฒนาชุมชน   ให้การบริการปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือหน่วยงานด้านพัฒนาต่าง ๆ ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาแก้ปัญหาของชุมชน

 

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น โครงการศูนย์ข้อมูลรณรงค์  เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน เช่น โครงการพัฒนาการทอผ้าพื้นเมือง โครงการจัดการขยะชุมชน ส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพพลังงานทางเลือกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดูจากสภาพชุมชนและผู้ใช้งาน