สมาคมเอิร์ทไอส์แลนด์ อินสติติวท์
ASSOCIATION OF EARTH ISLAND INSTITUTE

 

ที่อยู่ : โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น ระหว่างแฟลต 5 และแฟลต 6 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Address : Ka-Ha Khlongjun School,

President/นายกสมาคม : นายเอียน จอร์จ เบร์ด

Organizer/ผู้ติดต่อ : นางสาวสุวิมล พิริยธนาลัย

วัตถุประสงค์ :

1.     ดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อปกปักรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยไม่หวังผลกำไรตอบแทน

2.     ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถาบันกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปกปักรักษา ฟื้นฟูมทรัพยากรธรรมชาติอยู่ทั่วโลก

3.     ให้มีกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางในการธำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการดำรงอยู่รอดของมนุษย์ โดยขอความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4.     ส่งเสริมให้มนุษย์ได้รับรู้ถึงวิกฤตการณ์ของทรัพยากรที่กำลังจะหมดไป และตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ทางทะเล ทั้งแถบชายฝั่งและน้ำลึก

5.      ให้มีการรณรงค์การทำประมงแบบยั่งยืน

6.     ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยรณรงค์ให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ หยุดให้การสนับสนุนการฆ่าทำลายล้างทรัพยากรเหล่านี้

 

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้ทั่วประเทศที่มีองค์กรต่าง ๆ ช่วยกันป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตสื่อให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ของระบบนิเวศน์บริเวณชายฝั่งและน้ำลึก สร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ในการรวบรวมข้อมูล สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มของชาวบ้าน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง และเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรชายฝั่งในรูปของชมรม ประสาน ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานราชการท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรพัฒนาอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนภาคเอกชน องค์กรเอกชนและประชาชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดระบบประสานความร่วมมือและการรวมกลุ่มประชาชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน และองค์กรของรัฐในทุกระดับให้มีรูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสม