สมาคมสร้างสรรค์ไทย
THAI ENVIRONMENTAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION

ที่อยู่ : อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 16 เลขที่ 323 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Address : United Building , Floor 16th, 323 Silom, Bangruk, Bangkok 10500, Thailand.

Tel/โทรศัพท์ : (662)0-2230-1884, 0-2231-4257 Fax/โทรสาร : (662) 0-2236-8984

Homepage : WWW.majiceyes.or.th

E-mail : majiceyes@majiceyes.or.th

President/นายกสมาคม:คุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช

Coordinator/ผู้ประสานงาน:นางสาวมัทนา ถนอมพันธ์

วัตถุประสงค์ :

*       ส่งเสริมให้การศึกษา และปลูกฝังให้ประชาชนร่วมตระหนักและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของสังคม

*       ส่งเสริมให้การศึกษา และอบรมเยาวชนให้ตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อความสะอาดของบ้านเมือง

*       ส่งเสริมสาธารณกุศล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการในการขจัดสิ่งปฏิกูล ที่ปรากฎตามสาธารณสถาน ที่ปรากฎตามสาธารณสถาน

*       ส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ

*       ส่งเสริมความสามัคคี สร้างกิจกรรมสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดซึ่งกันและกันระหว่างประชาชน

*       ส่งเสริมให้การศึกษาธรรม และทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการรักษาความสะอาดของสาธารณสถานแก่นักศึกษา เยาวชนและประชาชน

 

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

สมาคมสร้างสรรค์ไทยมีบทบาทในฐานะผู้ประสานงานในการระดมสมองและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแกนนำ และเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีแนวคิดในการรักษาความสะอาด อนุรักษ์และพัฒนา  รัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน บ้านเมือง และสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ เน้นการนำเสนอด้านบวก โดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ขยายผล ไปสู่การรณรงค์ให้แยกขยะเพื่อนำไปใช้ใหม่ (Reuse) แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งรณรงค์ให้เลิกใช้โฟม ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก ในการทำกระทง พวงหรีด และภาชนะใส่อาหาร รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้หน้าบ้าน และบริเวณบ้าน เพื่อความร่วมรื่นสวยงามและลดมลพิษ รณรงค์ปลูกฝังให้ประชาชนและหน่วยงานมีความตระหนัก และมีจิตสำนึกรับผิดชอบ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในการรักษาความสะอาด และสภาพแวดล้อมที่ดีของบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้น