สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง
THAI TRADITIONAL MEDICINE PHATTHALUNG (PANYAWUT) ASSOCIATION

 

ที่อยู่ : 151 หมู่ 5 .แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 (บริเวณโรงเรียนปัญญาวุธ)

Address : 151 Moo 5 , Panyawut school , Tumbon Prakha, Ampher Khuan-kanoon , Phatthalung 93110, Thailand.

Tel/โทรศัพท์ : 0-7461-2284, 611-712 .. ปัญญาวุธ 0-7461-6249

นายกสมาคม : นายพันธ์ บุญมาก

เลขาธิการ : นางช่อผกา ทองสง

วัตถุประสงค์ :

1.     เพื่อส่งเสริมการศึกษาแพทย์แผนไทย

2.     สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

3.     เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านว่าด้วยเรื่องแพทย์แผนไทยและพืชสมุนไพร

4.     สร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกของสมาคมและผู้สนใจวิชาการด้านแพทย์แผนไทย

5.     เพื่อการกุศลต่างๆ

6.     ไม่ดำเนินการในลักษณะหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งกันในหมู่กรรมการและสมาชิก

7.     ไม่ส่งเสริมให้มีการพนันทุกชนิดในสมาคม

8.     เพื่อส่งเสริมการรักษาพยาบาลระบบแพทย์แผนไทย

9.     ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองอย่างใด

 

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนแพทย์แผนไทยในการศึกษาด้านสมุนไพรไทย โดยตั้งกองทุนค้นคว้าวิจัยสมุนไพรรักษาโรค พัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก